Konfliktus- és stresszmenedzsment

Felnőttképzési engedéllyel rendelkező képzés, felnőttképzési engedély száma: E-001175/2015

A munkahelyen és a magánéletben egyaránt elkerülhetetlen, hogy napi szinten ne szembesüljünk kisebb-nagyobb konfliktusokkal, enyhébb vagy súlyosabb stresszhelyzetekkel. A konfliktusok és a stressz egyaránt képes pozitív hatást gyakorolni életünkre, ez azonban csak abban az esetben igaz, ha képesek vagyunk azokat hatékonyan kezelni, saját és környezetünk javára formálni.

Képzésünk nem garantálja, hogy a jövőben elkerülik Önt a konfliktusok, de azt igen, hogy hatékonyan tud majd megküzdeni az általuk támasztott kihívásoknak.

A program célja:

A program célja, hogy a résztvevő megismerje, fejlessze, és a gyakorlatban megtanulja alkalmazni azokat a konfliktus- és stresszkezelési technikákat, amelyek segítségével a mindennapi életben, mind a magánélet, mind a munkahelyi szituációk során, hatékonyabban tudja megelőzni, kezelni, illetve lezárni a konfliktusokat és a stresszhelyzeteket.

Kiknek ajánljuk a képzést?

A program célcsoportját elsősorban azok a munkavállalók alkotják, akik a munkájukkal összefüggésben nagymértékű konfliktus- és stresszhelyzetnek vannak kitéve (pl. vezetők, ügyfélszolgálati munkatársak, stb.). Tekintettel arra azonban, hogy a képzés során megismertetett konfliktus- és stresszkezelési technikák nemcsak munkahelyi szituációban hasznosíthatók, a képzés olyan résztvevők számára is hasznos, akik a magánéletükben szeretnének ezen a téren fejlődni.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

 • A programba való bekapcsolódásnak nincsenek előfeltételei.

A képzés teljes óraszáma: 30 óra

Intenzitás: napi 10 óra, 3 nap, vagy napi 5 óra, 6 nap

Képzési tartalom, témakörök és követelmények:

1. modul

A konfliktus-és stresszmenedzsment kommunikációs alapjai (10 óra):

 • A pozitív énkép, önismeret szerepe a stressz- és konfliktuskezelésben
 • Pozitív identifikáció
 • Önértékelés és EQ összefüggései
 • Asszertív kommunikációs alapok

A résztvevőnek ismernie kell a különböző személyiségtípusokat és a korszerű tipizálási rendszereket, azok jellemzőit.

A résztvevőnek tudnia kell definiálni saját erősségeit és gyengeségeit, tudnia kell pozitív képet kialakítani önmagáról, és tisztában kell lennie saját fejlesztendő területeiről.

A résztvevőnek értenie és a gyakorlatban alkalmaznia kell az önértékelés és az érzelmi intelligencia összefüggéseit.

A résztvevőnek értenie és alkalmaznia kell az asszertív kommunikációs technikákat.

A résztvevőnek tudnia kell kezelni az egyes magatartásokat, valamint tudnia kell asszertíven viselkedni a konfliktus- és stresszhelyzetekben.

2. modul

Konfliktuskezelési technikák (10 óra):

 • Álkonfliktusok felismerése és elkerülése
 • Konfliktushelyzetek átkeretezése
 • Kreativitás a konfliktusok megoldásában
 • Konfliktusmegoldó stratégiák

A résztvevőnek meg kell tudni különböztetni a valós és az álkonfliktusokat.

A résztvevő képes kell, hogy legyen a konfliktushelyzetek átkeretezésére.

A résztvevőnek meg kell tudnia választani a konfliktushelyzet megoldásához alkalmas konfliktuskezelési stratégiát és tudatosan kell azt alkalmaznia.

3. modul

Stresszmenedzsment módszerek (10 óra):

 • Megküzdési stratégiák
 • Cselekvéses stratégia, viselkedéses eljárás
 • Kognitív stratégia
 • Probléma- és érzelemközpontú megközelítés
 • Aktív és passzív megküzdés
 • A környezetre vagy magunkra irányuló stratégiák
 • Asszertivitás a stresszkezelésben
 • Az érzelmi stabilitás elérése stresszhelyzetekben
 • Pozitív kommunikáció kritikus helyzetekben
 • A győztes – győztes helyzet kialakítása
 • Versengés és kooperáció, döntéshozatal, felelősségátadás, felelősség-megosztás

A résztvevőnek ismernie kell a stressz kiváltó okait és különbséget kell tudni tenni pozitív és negatív stressz között.

A résztvevőnek ismernie és tudatosan alkalmaznia kell az egyes megküzdési stratégiákat.

A résztvevőnek ismernie kell a győztes-győztes helyzet kialakításának módját

A résztvevőnek fel kell tudnia ismerni a versengés és kooperáció, döntéshozatal, felelősségátadás, felelősség-megosztás elemeit.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • A résztvevő képessé válik arra, hogy a különböző személyiségtipizálási rendszerek szerint azonosítsa saját, valamint a környezetében élő személyek személyiségtípusát, reálisan értékelje saját erősségeit és gyengeségeit.
 • A résztvevő megismeri a konfliktusok és a stressz kiváltó okait és elsajátítja a kezelésükhöz szükséges kommunikációs stratégiákat.
 • A résztvevő megtanul különbséget tenni a pozitív és a negatív stressz, ill. konfliktusok között.
 • A résztvevő elsajátítja azokat a technikákat, amelyek segítségével a negatív konfliktus- és stresszhelyzetek elkerülhetők.
 • A résztvevő képessé válik arra, hogy kiválassza a személyiségéhez és az adott szituációhoz legmegfelelőbb konfliktus- és stresszkezelési technikákat.
 • A résztvevő képessé válik arra, hogy a bekövetkezett konfliktushelyzeteket hatékonyan, asszertív kommunikációs eszközökkel lezárja, a szükséges következtetéseket levonja, és a tapasztalatokat saját fejlődése érdekében felhasználja.
 • A résztvevő képessé válik a versengés és kooperáció, döntéshozatal, felelősségátadás, felelősség-megosztás elemeinek felismerésére és alkalmazására a mindennapi szituációkban.

Az értékelés rendszere:

Számonkérések formája

A modulok végén szóbeli számonkérés

Számonkérések rendszeressége

A tanítási-tanulási folyamatba épített folyamatos ellenőrzés, oktatói visszacsatolás a képzés során.

A modulok végén szóbeli számonkérés.

Számonkérések tartalma

A képzési program anyaga által meghatározott tudás, ismeretek és kompetenciák.

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

A képzés során folyamatos ellenőrzés, feladatmegoldás szóbeli ellenőrzéssel és értékeléssel.

Megszerezhető minősítések

megfelelt/nem felelt meg

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

A záró számonkérés legalább 60%-os teljesítése.

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

A résztvevő számára nem állítható ki a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány.

 

A képzés moduljai egymásra épülnek.

Megengedett hiányzás: az óraszám max. 20%-a, azaz max. 6 óra.

A képzés elvégzését igazoló irat, a megszerezhető képesítés:

Movers and Shakers Oktatási Kft. által kiállított TANÚSÍTVÁNY.

További információ, ajánlatkérés, megrendelés:

Movers and Shakers Oktatási Kft.
Tel.: +36-1-769-2238
Email: info@mash-edu.com